Gazeta Radomska - lipiec 2016
Informator studiów podyplomowych
Nowości wydawnicze
  Doradztwo zawodowe – jak otrzymać licencję?
Doradztwo zawodowe – jak otrzymać licencję?

Doradca zawodowy to jeden z zawodów, który jest uregulowany prawnie, a ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość ubiegania się o licencję osobom, które spełniają określone w ustawie pozostałe warunki. W związku z licznymi pytaniami, jakie do nas napływają w związku z procedurą ubiegania się o tę licencję, poniżej zamieszczamy informacje jak można uzyskać taką licencję, jak również niektóre odpowiedzi na Państwa pytania.

Kwestie wymagań w stosunku do doradców zawodowych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby, chcące uzyskać taką licencję muszą spełniać odpowiednie warunki w zależności od tego, o który stopień licencji się ubiegają.

Doradcą zawodowym - stażystą może zostać osoba niespełniająca warunków na doradcę zawodowego czyli:
•    jeśli nie posiada wykształcenia wyższego lub:
•    była karana lub:
•    nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych lub:
•    nie wykonywała zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia ani nie ukończyła szkolenia przygotowującego do świadczenia poradnictwa zawodowego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o licencję;
•    nie posiada obywatelstwa polskiego oraz nie wykazuje się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.

Doradcą zawodowym może zostać osoba, która:
•    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
•    nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
•    posiada wykształcenie wyższe;
•    wykonywała zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub ukończyła szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu;
•    posiada obywatelstwo polskie lub wykazuje się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.

Doradcą zawodowym I stopnia może zostać osoba, która:
•    posiada licencję zawodową doradcy zawodowego;
•    posiada co najmniej 24 - miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12 - miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego;
•    uczestniczyła w szkoleniach z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego i posiada ich potwierdzenie.

Doradcą zawodowym II stopnia zostaje osoba, która:
•  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
•  nie była karana;
•  posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;
•  posiada co najmniej 36 - miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia;
•  ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego.


Czy osoby, które pracują w prywatnych przedsiębiorstwach, mogą ubiegać się o tę licencję?

Osoby, które nie były lub nie są zatrudnione w takich instytucjach jak publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy oraz doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy i placówkach kształcenia ustawicznego nie muszą ubiegać się o licencje zawodowe pośrednika pracy lub doradcy zawodowego w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Czy osoba, która nie była dotychczas zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego, posiadająca co najmniej 24-miesięczny staż pracy i wykonująca zadania w zakresie poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia, może ubiegać się o licencję zawodową I stopnia?

Nie. W świetle przepisów art. 94 ust. 4 ustawy doradcą zawodowym I stopnia może zostać osoba, która spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 tegoż artykułu oraz posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego, a także ukończyła szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Czy osoba, która nie pracuje w publicznych służbach zatrudnienia, a ukończyła szkolenia przygotowujące do świadczenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego może ubiegać się o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego?

Tryb nadawania licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. Rozporządzenie adresowane jest do pośredników pracy zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia i Ochotniczych Hufcach Pracy oraz doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy i placówkach kształcenia ustawicznego, w rozumieniu art. 2 ust.3a ustawy o systemie oświaty z dnia 27 września 1991r. (Dz. U. 1996, Nr 67 poz. 329).
Oznacza to, że tylko osoby zatrudnione w wymienionych powyżej instytucjach mogą ubiegać się o nadanie licencji zawodowej. Dodatkowo, zgodnie z treścią § 1 pkt 7 rozporządzenia, wnioskodawca ubiegający się o nadanie licencji zobowiązany jest dołączyć do wniosku informację o wymaganym do uzyskania licencji stażu pracy na stanowisku, na którym wykonywał zadania odpowiednio: w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Czy mogą starać się o licencję osoby zatrudnione w ramach robót publicznych?

Osoba zatrudniona w ramach robót publicznych może ubiegać się o nadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego.